PRIVAATSUSPOLIITIKA

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESKIRJAD

I. ÜLDSÄTTED

1.1. Käesolevad isikuandmete töötlemise eeskirjad (edaspidi – eeskirjad) reguleerivad UAB Ageseta, registrikood 175868435, aadress: Tilžės 157, LT-76348 Šiauliai, Leedu (edaspidi – meie) isikuandmete töötlemise põhimõtteid ja korda ning veebilehe www.ag-rieker.ee (edaspidi – veebileht) toimimise tingimusi.

1.2. Püüame tagada, et meie teenuste kasutajad, veebilehe külastajad ja muud isikud, kelle isikuandmeid me töötleme, usaldaksid täielikult meie teenuseid ja oleksid läbipaistval viisil informeeritud sellest, kuidas me nende andmeid töötleme. Käesolevatest reeglitest leiate teavet selle kohta, kuidas me Teie isikuandmeid kogume ja kasutame (või soovime koguda ja kasutada).

1.3. Järgime oma tegevuses järgmisi andmete töötlemise põhimõtteid:

1.3.1. Isikuandmeid tuleb töödelda andmesubjekti suhtes õiguspärasel, ausal ja läbipaistval viisil (seaduslikkuse, aususe ja läbipaistvuse põhimõte);

1.3.2. Isikuandmeid tuleb koguda kindlaksmääratud, selgesõnalistel ja õigustatud eesmärkidel ning neid ei tohi edasi töödelda viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus; andmete edasist töötlemist arhiveerimise eesmärgil avalikes huvides, teadusliku või ajaloolise uurimistöö eesmärgil või statistilistel eesmärkidel ei peeta esialgsete eesmärkidega kokkusobimatuks (eesmärgi piiramise põhimõte);

1.3.3. Isikuandmed peavad olema adekvaatsed, asjakohased ja ainult sellised, nagu on vaja nende töötlemise eesmärkide jaoks (andmete vähendamise põhimõte);

1.3.4. Isikuandmed peavad olema täpsed ja vajaduse korral ajakohastatud; kõigi mõistlike meetmetega tuleb tagada, et isikuandmed, mis on ebatäpsed, võttes arvesse nende töötlemise eesmärke, kustutatakse või parandatakse viivitamata (täpsuse põhimõte);

1.3.5. Isikuandmeid tuleb säilitada kujul, mis võimaldab andmesubjekte tuvastada mitte kauem, kui on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks; isikuandmeid võib säilitada pikema aja jooksul, kui isikuandmeid töödeldakse üksnes arhiveerimise eesmärgil avalikes huvides, teadusliku või ajaloolise uurimistöö eesmärgil või statistilistel eesmärkidel, rakendades vajalikke tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et kaitsta andmesubjekti õigusi ja kohustusi (säilitamise pikkuse piiramise põhimõte);

1.3.6. Isikuandmeid tuleb töödelda viisil, et asjakohaste tehniliste või korralduslike meetmete abil oleks tagatud isikuandmete piisav kaitse, sealhulgas kaitse loata või ebaseadusliku töötlemise ning juhusliku kaotsimineku, hävimise või kahjustamise eest (terviklikkuse ja konfidentsiaalsuse põhimõte);

1.3.7. Vastutame ülaltoodud põhimõtete järgimise eest ja peame suutma tõendada, et neid järgitakse (aruandekohustuse põhimõte).

1.4. Käesolev privaatsuspoliitika põhineb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusel (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (edaspidi – isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete õigusliku kaitse seadusel ning teistel Euroopa Liidu ja Leedu Vabariigi õigusaktidel. Reeglites kasutatud mõisteid tuleb mõista nii, nagu need on määratletud isikuandmete kaitse üldmääruses ja kohalikes seadustes.

II. ISIKUANDMETE KOGUMINE, TÖÖTLEMINE JA SÄILITAMINE

2.1. On väga oluline, et loeksite need eeskirjad hoolikalt läbi, kuna veebilehte külastades ja meie teenuseid kasutades kehtivad need eeskirjad otseselt Teie isikuandmete kogumisele, töötlemisele ja eeskirjades sätestatud juhtudel edastamisele.

2.2. Kui Te ei nõustu nende eeskirjadega ja neis kirjeldatud isikuandmete töötlemisega, palume veebilehte mitte külastada ja/või meie teenuseid mitte kasutada.

2.3. Teie vastutate, et Teie esitatavad andmed oleksid täpsed, õiged ja täielikud. Teadvalt valede andmete sisestamist loetakse eeskirjade rikkumiseks. Kui esitatud andmed muutuvad, olete kohustatud meid sellest informeerima. Me ei vastuta mitte mingil juhul kahjude eest, mis on tekkinud Teile ja/või kolmandatele isikutele seoses Teie poolt ebaõigete ja/või mittetäielike isikuandmete esitamisega või tulenevalt sellest, et Te ei teavitanud meid andmete täienemise ja/või muutumise kohta.

2.4. Subjektid, kellele me võime Teie isikuandmeid avaldada, on kirjeldatud iga andmetöötlustoimingu juures.

2.5. Teatud juhtudel võime avaldada Teie andmeid ka muudele subjektidele lisaks kirjeldatutele:

2.5.1. Soovides mitte rikkuda seaduseid või vastusena kohustuslikule kohtumäärusele (nt juhul, kui kohus kohustab andmeid esitama);

2.5.2. Soovides kinnitada oma tegevuste õiguspärasust;

2.5.3. Oma õiguste ja vara kaitsmiseks või nende turvalisuse tagamiseks;

2.5.4. Muudel juhtudel Teie nõusolekul või Teie seaduslikul nõudmisel.

III. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE TÖÖTAJATE VÄRBAMISPROTSESSIS

3.1. Juhul, kui otsustate kandideerida ettevõttesse UAB Ageseta tööle, töötleb ettevõte kui andmetöötleja töötaja valiku eesmärgil järgmisi Teie kui kandidaadi poolt esitatud isikuandmeid:

3.1.1. eesnimi;

3.1.2. perekonnanimi;

3.1.3. sünnikuupäev;

3.1.4. telefoninumber;

3.1.5. e-posti aadress;

3.1.6. linn, kus soovite töötada;

3.1.7. haridus;

3.1.8. olemasolev töökoht;

3.1.9. soovitud tööaeg;

3.1.10. perekonnaseis;

3.1.11. töökogemus;

3.1.12. pilt;

3.1.13. muud Teie CV-s ja/või muudes esitatud dokumentides vabatahtlikult esitatud andmed.

3.2. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6, lõige 1, punkt b – isikuandmete töötlemine eesmärgiga teha toiminguid Teie kui kandidaadi initsiatiivil enne lepingu sõlmimist.

3.3. Juhul, kui Eesti Vabariigi õigusaktid näevad ette täiendavad piirangud sellele, millist teavet kandidaatide kohta võib töödelda, tagab UAB Ageseta, et töödeldakse ainult isikuandmeid, mida Teie kui kandidaadi suhtes on lubatud töödelda.

IV. E-KAUBANDUSE JUHTIMINE

4.1. Selleks, et Teil oleks võimalus veebilehel olevas e-poes oste sooritada, töötleme selle teenuse osutamise eesmärgil Teie järgmisi isikuandmeid:

4.1.1. eesnimi;

4.1.2. perekonnanimi;

4.1.3. sugu (tiitel);

4.1.4. telefoninumber;

4.1.5. e-posti aadress;

4.1.6. elukoha aadress;

4.1.7. vajadusel tarnimiseks vajalik lisainfo saaja poolt (nt trepikoja uksekood).

4.2. Isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks e-kaubanduse läbiviimisel on isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6, lõige 1, punkt b – isikuandmete töötlemine Teie poolt kauba tellimisel sõlmitava lepingu täitmiseks.

4.3. UAB Ageseta kasutab kauba kohaletoimetamiseks pakiveoteenust pakkuvaid ettevõtteid.

V. LOJAALSUSPROGRAMMI JA SELLEGA SEOTUD OTSETURUNDUSE KORRALDUS

5.1. UAB Ageseta pakub kaupluseketi lojaalsusprogrammis osalejatele (A&G, Rieker ja Nicolo Ferretti kliendikaardi omanikele) otseturundust – saadab e-postiga uudiskirju, kutsub üritustele ning annab e-posti ja SMS-i teel teada kampaaniatest ja allahindlustest. Vastavalt sellele, kui osalete UAB Ageseta lojaalsusprogrammis, töötleb UAB Ageseta Teie nõusoleku alusel lojaalsusprogrammi ja sellega seotud otseturunduse korraldamise eesmärgil järgmisi isikuandmeid:

5.1.1. eesnimi;

5.1.2. perekonnanimi;

5.1.3. e-posti aadress;

5.1.4. telefoninumber;

5.1.5. linn;

5.1.6. sünnikuupäev;

5.2. Andmed saab UAB Ageseta otse Teilt ja edastab need ettevõtetele UAB Libonet ja/või UAB Lutex, mis kasutavad andmeid otseturunduse eesmärgil (SMS-ide saatmiseks).

5.3. Isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6, lõige 1, punkt a – Teie kui lojaalsusprogrammis osaleja antud nõusolek.

5.4. Teil on õigus igal ajal võtta tagasi nõusolek e-kirja ja/või SMS-i teel teavituste saamiseks. See ei mõjuta nõusolekul põhineva andmetöötluse seaduslikkust enne nõusoleku tagasivõtmist. Sel juhul ei saa me Teile enam eripakkumisi ega muud lojaalsusprogrammiga seotud teavet saata.

VI. ISIKUANDMETE SÄILITAMISE KORD JA TÄHTAJAD

6.1. Me kasutame Teie isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel organisatsioonilisi ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mistahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

6.2. Sõltuvalt konkreetsete isikuandmete töötlemise eesmärgist rakendame erinevaid isikuandmete säilitamise tähtaegu.

6.3. Rakendame järgmisi isikuandmete säilitamise tähtaegu:

Isikuandmete töötlemise eesmärk Säilitustähtaeg

Kandidaatide valik töökohale Töökohale kandidaatide valiku lõpuni

E-kaubanduse teostamine Registreeritud kasutajate andmeid säilitatakse 3 aastat alates viimasest veebilehe külastusest. Teiste ostjate andmeid säilitatakse 3 aastat alates viimasest ostust

Lojaalsusprogrammi korraldamine ja sellega seotud otseturunduse läbiviimine Lojaalsusprogrammi lõpuni

6.4. Ülaltoodud säilitustähtaegadest võidakse teha erandeid, kui sellised kõrvalekalded ei riku Teie kui andmesubjekti õigusi, vastavad seadusest tulenevatele nõuetele ja on nõuetekohaselt dokumenteeritud.

6.5. Juhul, kui teatud Teie isikuandmeid on vaja juriidiliste nõuete esitamiseks, täitmiseks või kaitsmiseks, säilitame neid sellisel määral, mis on vajalik selliste eesmärkide saavutamiseks kohtu-, haldus- või kohtuvälise menetluse kaudu.

VII. TEIE ÕIGUSED

7.1. Teil on igal ajal õigus meie poole pöördumisel tutvuda meie poolt töödeldavate isikuandmetega ja saada infot, kuidas neid töödeldakse, samuti nõuda ebaõigete, mittetäielike või ebatäpsete isikuandmete parandamist ning nõuda oma isikuandmete töötlemise, välja arvatud säilitamise, peatamist juhul, kui andmeid ei töödelda vastavalt õigusaktides kehtestatud nõuetele.

7.2. Kui isikuandmete töötlemine põhineb nõusolekul, on Teil õigus nõusolek igal ajal tühistada. See ei mõjuta nõusolekul põhineva andmete töötlemise seaduslikkust enne nõusoleku tühistamist.

7.3. Oma õigusi saate kasutada, esitades kirjaliku taotluse e-posti aadressile info@ag-rieker.ee või posti teel: UAB Ageseta, Tilžės g. 122-3, LT-76241 Šiauliai, Leedu, või nimetatud aadressile saabudes.

VIII. KONTAKTANDMED JA KAEBUSTE ESITAMINE

8.1. Kui Teil on küsimusi isikuandmete kaitse kohta, palun võtke meiega ühendust e-posti aadressil info@ag-rieker.ee.

8.2. Kui Te ei ole meie vastusega rahul või arvate, et töötleme Teie andmeid õigusaktidega sätestatud nõudeid täitmata, on Teil õigus esitada kaebus Eesti Vabariigi riiklikule andmekaitseinspektsioonile kui järelevalveasutusele.

IX. TEAVE KASUTATUD KÜPSISTE KOHTA

9.1. Kui Te külastate veebilehte, soovime pakkuda Teie vajadustele vastavat sisu ja funktsionaalsust. Selleks kasutame küpsiseid (ingl. cookies). Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse Teie brauserisse või seadmesse (personaalarvutisse, mobiiltelefoni või tahvelarvutisse).

9.2. Küpsiste abil soovime tagada veebilehte sirvivatele inimestele meeldivamat kogemust ning täiustada veebilehte ennast.

9.3. Meie veebilehel kasutatavad küpsised võib jagada järgmistesse tüüpidesse:

9.3.1. Veebilehe tööks vajalikud küpsised on mõeldud lehe põhifunktsioonide täitmiseks. Need küpsised võimaldavad Teil veebilehte sirvida ja kasutada selle eelistatud funktsioone, näiteks juurdepääsu konkreetse veebilehe turvalistele aladele.

9.3.2. Tegevusküpsised (analüütilised) koguvad anonüümset teavet selle kohta, kuidas külastajad veebilehte kasutavad. Andes teavet külastatavate alajaotiste, veebilehel veedetud aja ja võimalike probleemide kohta, nagu veateated, aitavad need küpsised meil mõista, kuidas külastajad veebilehel käituvad. See teave aitab meil lehe toimivust parandada.

9.3.3. Funktsionaalsed küpsised parandavad Teie kasutuskogemust meie veebilehel. Näiteks võivad need küpsised meelde jätta teavet, nagu Teie salvestatud märgistatud tooted ja kasutajanimi.

9.4. Me kasutame järgmisi küpsiseid:

9.4.1. Google Analytics küpsised on analüütilised küpsised, mida kasutatakse veebilehe liikluse statistika kogumiseks, kasutajaseansi toetamiseks ja unikaalsete külastajate tuvastamiseks.

9.4.2. Prestashop küpsised on funktsionaalsed küpsised, mis on loodud kasutaja seansi toetamiseks, võimaldavad veebilehel registreeruda ja sinna sisse logida, samuti teha seal sisseoste ja muid sellega seotud toiminguid.

9.4.3. Soundest-views ja soundestID küpsised on analüütilised küpsised, mida kasutatakse veebilehe avamiskordade arvu määramiseks ja unikaalsete kasutajate tuvastamiseks.

9.4.4. ViewedOuibounceModal küpsis on funktsionaalne küpsis, mida kasutatakse selleks, et teha kindlaks, kas klient on näinud väljaminevat sõnumit uudiskirja tellimise pakkumisega.

9.4.5. Accept-cookies on funktsionaalne küpsis, mis on otseselt seotud teiste analüütiliste küpsistega.

9.5. Küpsiseid saate kustutada või blokeerida, valides oma brauseris sobivad sätted, mis võimaldavad Teil keelduda kõigist või osast küpsistest. Iga brauser on erinev, nii et kui Te ei tea, kuidas oma küpsiste seadeid muuta, leiate selle informatsiooni oma brauseri abimenüüst. Pidage meeles, et küpsiseid (sealhulgas nõutavaid küpsiseid) blokeerivate brauseri seadete kasutamine võib põhjustada probleeme veebilehe kõigi või mõnede funktsioonide kasutamisel.

X. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE KOLMANDATE OSAPOOLTE POOLT

10.1. Kolmandate osapoolte teenuste (nt meie Facebooki lehe) kasutamisel võivad kehtida kolmandate osapoolte tingimused. Näiteks Facebook rakendab oma andmepoliitikat kõikidele oma kasutajatele ja külastajatele. Seetõttu on soovitatav kolmandate osapoolte teenuste kasutamisel tutvuda nende rakendatavate tingimustega.

XI. LÕPPSÄTTED

11.2. Käesolevate eeskirjadega seotud õigussuhetele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

11.3. Me ei vastuta kahjude eest, sealhulgas veebilehe kasutamise häirete, andmete kadumise või kahjustumise eest, kui need on tingitud Teie või Teie nimel tegutsevate kolmandate isikute tegevusest või tegevusetusest, sealhulgas andmete ebaõigest sisestamisest, muudest vigadest, tahtlikust kahjustamisest ja muust ebasobival viisil veebilehe kasutamisest. Samuti ei vastuta me veebilehega ühendumisel ja/või selle kasutamisel tekkivate katkestuste ja/või sellest tulenevate kahjude eest, mis tulenevad meie, Teie või teiste andmesubjektidega mitteseotud kolmandate isikute tegevusest või tegevusetusest, sealhulgas elektrikatkestused, andmesidekatkestused jm.

11.4. Käesolevad eeskirjad vaadatakse läbi ja vajadusel ajakohastatakse vähemalt iga kahe aasta järel. Privaatsuspoliitika täiendused ja muudatused jõustuvad alates nende veebilehel avaldamise päevast.

11.5. Kui Te kasutate veebilehte ja meie teenuseid pärast eeskirjade uuendamist, eeldame, et Teil ei ole neile vastuväiteid ja et Te olete tehtud muudatustest teadlik.

Meie e-poes kasutatavate küpsiste loetelu:

Küpsise nimetus Kirjeldus Loomise hetk Kehtivusaeg Kasutatavad andmed
PHPSESSID Küpsis, mis pakub funktsionaalsust kõigil lehtedel Lehele sisenemise ajal. Seanss Unikaalne identifikaator
PrestaShop-* Küpsis, mis pakub funktsionaalsust kõigil lehtedel Lehele sisenemise ajal. 20 päeva Unikaalne identifikaator
_hstc Salvestada külastusaeg Esimesel lehele sisenemise ajal 13 kuud Unikaalne identifikaator
_lglaw Küpsis, mis teavitab kasutajaid küpsiste kasutamisest veebilehel. Esimesel lehele sisenemise ajal 1 aasta Unikaalne identifikaator
hubspotutk Küpsis, mis salvestab ja jälgib kliendi identiteeti Esimesel lehele sisenemise ajal 13 kuud Unikaalne identifikaator

close

Norų sąrašas